Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu

ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sds.sandomierz.eu/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sds.sandomierz.eu/bip/

Data publikacji strony internetowej: 13.07.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.07.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 29.03.2024r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Małgorzata Bęczkowska, adres poczty elektronicznej sds@sds.sandomierz.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 832 03 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu znajduje się w budynku położonym przy ul. Katedralnej 5. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Katedralnej. Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika, do drzwi prowadzi podjazd oraz szerokie drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się w obrębie parteru. Wejście na piętro umożliwia osobom schodołaz będący na wyposażeniu placówki. W budynku nie ma windy. W budynku znajdują się toalety  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W ośrodku nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 622
Utworzono dnia: 31.12.2020

Historia publikacji

  • 29.03.2024 11:13, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 28.03.2023 13:50, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 28.03.2023 13:50, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności