Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu

ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz

 

RODO

Klauzula informacyjna 1

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Sandomierzu, ul. Katedralna 5, tel.: 15 832 03 95, e-mail: sds@sds.sandomierz.eu

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu

 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Padnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pani/Pan mógł uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu.

 

Klauzula informacyjna 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.119 str. 1) – zwanego dalej Rozporządzeniem - informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia;

  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

  3. w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia;

  4. w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

  5. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia.

 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: - obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; - dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

Dorota Wyrzykowska-Pycior

Kontakt: iod@cuw.sandomierz.eu

Informacje

Liczba wyświetleń: 291
Utworzono dnia: 31.12.2020

Historia publikacji

 • 04.03.2021 11:52, Administrator
  Edycja strony: RODO
 • 04.03.2021 11:51, Administrator
  Edycja strony: RODO
 • 31.12.2020 10:46, Administrator
  Dodanie strony: RODO