Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu

ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Oferta Domu skierowana jest dla osób z terenu powiatu sandomierskiego i dotyczy wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywaniu codziennych problemów. Ważnym elementem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz integracja ze społecznością lokalną.

Charakterystyka działalności Domu

Z zajęć na terenie Domu mogą korzystać:

 1. w systemie codziennym – uczestnicy, tj. osoby zakwalifikowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora OPS w Sandomierzu

 2. w systemie raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach - klubowicze

Postępowanie przy przyjęciu :

 1. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

 4. Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy

W Domu funkcjonują pracownie: komputerowo- krawiecka, plastyczna, fizjoterapii, stolarsko-modelarska oraz kulinarna. Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę psychologa.
Realizowane są różne formy terapii zajęciowej (ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia, kinezyterapia, estetoterapia, biblioterapia, relaksacja) oraz:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

 4. poradnictwo psychologiczne;

 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

 7. niezbędną opiekę;

 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

Informacje

Liczba wyświetleń: 2110
Utworzono dnia: 13.07.2018

Historia publikacji

 • 30.09.2022 15:48, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 04.03.2021 11:55, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 04.03.2021 11:54, Administrator
  Edycja strony: Strona główna