Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu

ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu w zakładce Sprawozdania finansowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu w zakładce Sprawozdania finansowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Oferta Domu skierowana jest dla osób z terenu powiatu sandomierskiego i dotyczy wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywaniu codziennych problemów. Ważnym elementem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz integracja ze społecznością lokalną.

Charakterystyka działalności Domu

Z zajęć na terenie Domu mogą korzystać:

 1. w systemie codziennym – uczestnicy, tj. osoby zakwalifikowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora OPS w Sandomierzu

 2. w systemie raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach - klubowicze

Postępowanie przy przyjęciu :

 1. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

 4. Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy

W Domu funkcjonują pracownie: komputerowo- krawiecka, plastyczna, fizjoterapii, stolarsko-modelarska oraz kulinarna. Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę psychologa.
Realizowane są różne formy terapii zajęciowej (ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia, kinezyterapia, estetoterapia, biblioterapia, relaksacja) oraz:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

 4. poradnictwo psychologiczne;

 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

 7. niezbędną opiekę;

 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1638
Utworzono dnia: 13.07.2018

Historia publikacji

 • 04.03.2021 11:55, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 04.03.2021 11:54, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 06.07.2020 15:34, Administrator
  Edycja strony: Strona główna