Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu

Inspektor Ochrony Danych

Dorota Wyrzykowska-Pycior

Kontakt: iod@cuw.sandomierz.eu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu w zakładce Sprawozdania finansowe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu w zakładce Sprawozdania finansowe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Sandomierzu, ul. Katedralna 5, tel.: 15 832 03 95, e-mail: sds@sds.sandomierz.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Padnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pani/Pan mógł uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.119 str. 1) – zwanego dalej Rozporządzeniem - informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  3. w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
  4. w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
  5. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: - obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; - dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

          Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 11

W poprzednim tygodniu: 17

W tym miesiącu: 8

W poprzednim miesiącu: 101

Wszystkich: 2500